โครงสร้าง/อำนาจหน้าที่

โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
คำสั่งมอบหมายหน้าที่การงานให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว สพม.14
ผอ.สพม.14 และ รอง ผอ.สพม.14
คำสั่งที่ 39/2563
ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา สพม.14
คำสั่งที่ 19/2561 (กน่วยตรวจสอบภายใน)
คำสั่งที่ 19/2561 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)
คำสั่งที่ 37/2561 (กลุ่มบริหารงานการเงินฯ)
คำสั่งที่ 36/2563 (กลุ่มนิเทศฯ)
คำสั่งที่ 134/2562 (กลุ่มบริหารงานบุคคล/กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา/กลุ่มกฎหมายและคดี)
คำสั่งที่ 45/2563 (กลุ่มอำนวยการ)
คำสั่งที่ 104/2563 (กลุ่มอำนวยการ)
คำสั่งที่ 180/2562 (กลุ่มนโยบายและแผน)

Share this Page